Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Modlitwy

Wrzesień

 

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje,

przyjdź królestwo Twoje,

bądź wola Twoja,

jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

 


 

Październik

 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen

 

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

 


 

Listopad

 

Dziesięć przykazań:

 1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Przykazanie miłości:

Będziesz miłował Pana Boga swego,

z całego serca swego,

z całej duszy swojej,

i ze wszystkich sił swoich,

a bliźniego swego jak siebie samego.

 


 

Grudzień

 

5 przykazań kościelnych

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

3 cnoty boskie:

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość

 


 

Styczeń

 

Główne prawdy wiary:

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

7 sakramentów:

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia)
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Sakrament Święceń
 7. Małżeństwo

 


 

Luty

 

7 grzechów głównych:

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Zazdrość
 4. Nieczystość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

 

Warunki dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie

 


 

Marzec

 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry,

że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,

wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry

o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 

Formuła spowiedzi

 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
 2. Na wieki wieków. Amen.
 3. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 4. Mam lat (…) Jestem (…) Ostatni raz spowiadałem/am się przed: (…)

Pokutę odprawiłem. Popełniłem następujące grzechy:  …..

(na zakończenie):  więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję

i pragnę się poprawić.

 1. (nauka + rozgrzeszenie)
 2. Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
 3. Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
 4. Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

 


 

Kwiecień

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo,

a będzie uzdrowiona dusza moja.